Regulamin


ws.png

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
 SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
rok szkolny 2017/2018

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
Współzawodnictwo szkolne - mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami określonymi w Kalendarzu Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego - na dany rok szkolny. W sprawach nie ujętych w regulaminie i kalendarzach stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

II.    CELE I ZADANIA
Celem współzawodnictwa jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, aktywne uczestnictwo młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego, propagowanie zdrowego stylu życia, wyłonienie szkoły, która reprezentowała będzie powiat pszczyński w zawodach wyższego szczebla.

III.    ORGANIZATORZY
Nauczyciele wychowania fizycznego szkół powiatu pszczyńskiego wyznaczeni przez Dyrektorów szkół.
Nauczyciele opracowują kalendarz imprez współzawodnictwa szkolnego, ustalają organizatorów zawodów.
Organizator powinien działać w porozumieniu z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz sekretarzem rejonowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach.

IV.    OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW
1.    Nauczyciele wychowania fizycznego:
?    Powiadomienie szkół oraz POSiR Pszczyna o terminie i miejscu zawodów na minimum 7 dni przed dniem rozegrania zawodów sportowych
?    Przygotowanie dokumentów do zawodów, obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu sportowego, zapewnienie obsady technicznej, harmonogramu imprezy.
?    Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zawodów
?    Zorganizowanie zakończenia imprezy (ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i pucharów)
?    Opracowanie i przekazanie Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pszczynie komunikatów końcowych z przeprowadzonych zawodów.

2.    Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie:
?    Zapewnieni obsady sędziowskiej (oprócz Spartakiady Lekkoatletycznej, Sztafetowych Biegów Przełajowych, Tenisa Stołowego, Pływania),
?    Zapewnienie opieki medycznej (oprócz Sztafetowych Biegów Przełajowych, Tenisa Stołowego)

V.    UCZESTNICTWO

?    Udział szkół we współzawodnictwie sportowym jest dobrowolny.
?    Reprezentować szkołę mogą tylko uczniowie, którzy są uczniami danej placówki.
?    Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin, zawarte w  Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego
?    Uczestnik zawodów musi posiadać ważną legitymację szkolną (organizator zastrzega sobie prawo kontroli),
?    Szkoły powinny zgłaszać uczestnictwo w zawodach min 5 dni przed ich rozpoczęciem organizatorowi zawodów w formie pisemnej lub elektronicznej. 
?    Opiekun danej grupy przedkłada imienne zgłoszenie potwierdzone podpisami dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego, prowadzącego zawodnika lub zespół, wzór zgłoszenia stanowi załącznik do Kalendarza Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego.
?    Zawodnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na start w zawodach.
?    Zawody odbywać się będą na obiektach wyznaczonych przez organizatora zawodów.
?    Reprezentacja szkoły powinna posiadać jednolite stroje sportowe, a w grach zespołowych także numery na koszulkach.
?    Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania, regulaminu współzawodnictwa oraz ogólne przyjętych zasad fair play.

VI.    PUNKTACJA
1.    W ramach współzawodnictwa odbywają się zawody:
  szkolna liga lekkoatletyczna,
    sztafetowe biegi przełajowe,
    tenis stołowy,
   koszykówka,
    siatkówka,
    piłka ręczna,
    piłka nożna (szóstki piłkarskie),
pływanie.
Zawody dodatkowe (do punktacji wlicza się jedna z czterech dyscyplin dodatkowych):
szachy
siatkówka plażowa
badminton
koszykówka 3x3
2.    Punkty zliczane są ze wszystkich zawodów podstawowych (osobno w klasyfikacji dziewcząt, jak i klasyfikacji chłopców), natomiast punkty z zawodów dodatkowych doliczane są do klasyfikacji ogólnej szkół.
3.    Reprezentacje szkół uczestniczące w poszczególnych zawodach otrzymują punkty wg poniższego zestawienia, które wliczane są do punktacji końcowej za dany rok szkolny tylko za szczebel powiatowy zawodów:
I miejsce - 20 pkt., II miejsce - 17 pkt., III miejsce - 15 pkt., IV miejsce - 12 pkt., V miejsce - 10 pkt., VI miejsce - 8 pkt., VII miejsce - 6 pkt.,  VIII miejsce - 4 pkt.

VII.    SPRAWY ORGANIZACYJNE

?    Organizator zawodów może zdyskwalifikować zawodnika, opiekuna, lub zespół, za naruszanie zasady sportowej rywalizacji, stwarzanie zagrożenie dla uczestników zawodów.
?    Obowiązkiem opiekuna zespołu jest dbanie o bezpieczeństwo jego zawodników, którzy pozostają wyłącznie pod jego nadzorem czasie trwania zawodów sportowych.
?    Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa ich organizator oraz sędziowie 
?    Przed każdymi zawodami organizator w obecności opiekunów grup i sędziego zawodów dokonuje odprawy technicznej (na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów).
?    Harmonogram zawodów ustala organizator a powinien on być uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów/uczestników.

VII. NAGRODY
?    Za zajęcie miejsc 1-3 w finale powiatowym w każdej dyscyplinie, reprezentacje otrzymują pamiątkowe dyplomy. Mistrz Powiatu Pszczyńskiego powinien reprezentować powiatu na szczeblu rejonowym.
?    Punktację prowadzi się osobno w kategorii chłopców i dziewcząt oraz wspólnie dla szkół (wlicza się wynik zarówno dziewcząt, jak i chłopców).
?    Podsumowanie współzawodnictwa za bieżący rok szkolny organizuje drużynowy zwycięzca rywalizacji sportowej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
?    Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Związków Sportowych oraz regulaminami i przepisami gier określonymi w  Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Śląskiego na dany rok szkolny.
?    Sprawy szczegółowe i wszelkie uwagi (protesty) dotyczące organizacji zawodów sportowych współzawodnictwa szkolnego rozstrzyga Powiatowy Ośrodek Sportu i rekreacji w Pszczynie.
?    Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników zawodów
?    Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników współzawodnictwa dla celów marketingowych oraz promocyjnych.

Copyright © 2007-2019 POSiR Pszczyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: pless-intermedia